Çalışma Alanlarımız

İŞ HUKUKU

İşe iade davaları,
İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan davalar
İş akdinin feshine bağlı alacak ve tazminat davaları,
İşçinin iş akdini haklı nedenle fesih nedeniyle açılan kıdem tazminatı davaları,
İşverenin iş akdini feshi nedeniyle açılan kıdem ve ihbar tazminatı davaları,
Hizmet tespiti davaları,
Taşeron şirket işçilerinin üst işveren kamu kurumu/asıl işverenlik aleyhine açacağı davalar,
İşçi alacaklarının tahsili için icra takipleri,
Tüm bu uyuşmazlıkların arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile kısa sürede giderilmesi vb.

AİLE HUKUKU

Boşanma davalarının yürütülmesi, Anlaşmalı boşanma davalarında protokol düzenlenmesi ve dava sürecinin sorunsuz takibi, Maddi ve manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davalarının açılması ve takibi,
Boşanma davalarından kaynaklı mal varlığının kaçırılmasının önlenmesi için ihtiyati tedbir konulması,
Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklı mal rejiminin tasfiyesi davaları ve tedbir talepleri,
Ziynet eşyalarının aynen yahut nakden iadesi talepli davalar,
Aile konutu şerhi konulması veya kaldırılması talepli davalar,
Müşterek konutun tahsisi konulu davalar,
Yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları,
İddet müddetinin kaldırılması davaları,
Soybağının reddi davaları,
Evlat edinme davaları,
Aile içi şiddete karşı 6284 sayılı kanundan kaynaklı koruma tedbirlerinin alınması,
Velayetin değiştirilmesi davaları,
Yoksulluk, iştirak, yardım ve tedbir nafakası talepleri,
Nafaka artırım, nafakanın azaltılması ve nafakanın kaldırılması davaları,
Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
Nişanın bozulmasından kaynaklı açılan maddi ve manevi tazminat davaları ile hediyelerin geri verilmesi davaları, Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması vb. davalar

CEZA HUKUKU

Ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların takibi,
Asliye ceza mahkemelerinde açılan davaların takibi,
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca açılan soruşturma dosyalarının takibi,
Sulh Ceza Hakimlikleri nezdinde devam eden işlemlerin yürütülmesi,
İcra suçları nedeniyle icra ceza mahkemelerinde açılan davaların takibi vb.davalar

İCRA İFLAS HUKUKU

İlamsız icra takibi, ilamlı icra takibi, Çek ve senet alacağına ilişkin icra takibi, İcra takibine itiraz dilekçesi hazırlanması, Nafakanın ödenmemesi nedeniyle icra takibi açılması, Borca itiraz eden borçlu aleyhine itirazın iptali davası açılması,
İcra inkar tazminatı ve kötü niyet tazminatı talepleri, Borçlu olmadığının tespiti amacıyla menfi tespit davası açılması,
Haksız yapılan ödemenin iadesi için istirdat davası açılması, İhtiyati haciz talepleri, Mal kaçıran borçlunun elinden çıkardığı mallara haciz koymak için Tasarrufun iptali davaları vb. davalar

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılması,
Tüketicinin korunması hakkında kanundan doğan her türlü dava,
Dava şartı arabuluculuk yoluna başvurulması,
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı davalar,
Ayıplı mal ve ayıplı hizmet nedeniyle açılan tazminat ve bedel iadesi davaları,
Mesafeli satışlardan doğan davalar,
Kredi kartı ve kredili ürünlerden kaynaklı davalar,
Paket tur/Devre tatil nedeniyle doğan uyuşmazlıkların giderilmesi için açılacak davalar,
Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar,
Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar,
Hakem heyetinin tüketici aleyhine verdiği kararlara karşı açılan davalar,
Satıcının tüketici aleyhine açtığı davaların takibi,

TİCARET HUKUKU

Sigorta şirketlerine karşı açılacak maddi, manevi tazminat davaları,
Değer kaybı davaları,
Ticari işletmeler arasındaki alacak ve tazminat davaları,
Haksız şart ve genel işlem koşullarının iptali veya uyarlanması davaları,
Dava şartı arabuluculuk başvurularının yapılması ve sürecin takibi,
Komisyon sözleşmelerinden doğan davalar,
Rekabet yasağına ilişkin davalar,
İflas ve konkordato davaları,
Finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar,
Fikri ve sınai haklara dair davalar,
Kıymetli evrakın kaybından doğan zayi nedeniyle iptal davaları,
Ticari nitelikteki ipoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları vb. her türlü mutlak ve nispi ticari dava.

DİĞER DAVALAR

Ortaklığın giderilmesi/İzale-i şuyu davaları,
El atmanın önlenmesi davaları,
Kamulaştırmasız el atma davaları,
Geçit hakkı davaları,
Menfi tespit ve istirdat davaları,
Maddi ve manevi tazminat davaları,
Ecrimisil davaları,
Muris muvazaasından kaynaklı davalar,
Tapu tescil ve iptal davaları,
Nüfus kaydının düzeltilmesi davaları,
Ad ve soyad değişikliğine ilişkin davalar,
Mirasta tenkis davaları,
Mirasçılık belgesinin alınması,
Vasiyetname, mirasçı atama gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması,
Vasiyetnamenin açılması veya iptali konulu davalar,
Miras taksim sözleşmesinin hazırlanması vb. hukuki yardımlar
Arabuluculuk anlaşma belgesinin icrası için İcra edilebilirlik şerhi alınması,
Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan davalar,
Üçüncü kişi ile müteahhit arasındaki davalar,
Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki davalar
Kira hukukundan doğan davalar,
Kiracının tahliyesi,
Tahliye Taahhütnamesinin icrası,
Borçlar kanunundan kaynaklanan tahliye davaları,
Kira tespit ve kira bedelinin uyarlanması davaları vb.